Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Spiltan Fonder vill agera ansvarsfullt och bidra till en mer hållbar utveckling genom vår affärsverksamhet. Vårt arbete med hållbarhet sker både internt i vårt dagliga arbete och externt genom vår möjlighet att som ägare påverka bolag och styra investeringar till dem som uppfyller av oss uppsatta hållbarhetskriterier.

Hur vi minskar fondbolagets eget avtryck
I egenskap av fondbolag har vi låga utsläpp och vi har ingen riskverksamhet sett till miljöaspekter. Även om vi, med 18 anställda, har en relativt sett liten påverkan så försöker vi att göra så mycket vi kan ändå. På vårt kontor använder vi solenergi som elkälla och vi källsorterar, återvinner och komposterar för att vårt avfall ska ha så liten effekt som möjligt på miljön. När vi gör inköp försöker vi att välja ekologiskt, miljömärkt, närproducerat och så vidare, oavsett om det är kaffe eller kontorsmaterial. Vi försöker också resa företrädesvis med tåg och vi väljer kommunala färdmedel när vi reser inom Stockholm. Vår uppförandekod gäller oss själva såväl som våra leverantörer. 

FN:s hållbarhetsmål
Redan 2015 antog FN:s medlemsstater de 17 globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals eller SDG som de brukar förkortas. Satsningen med dessa kallas Agenda 2030 och den ambitiösa innebörden är att alla medlemsländer gemensamt ska uppnå målen 2030. Målen har fått bra spridning och det blir vanligare och vanligare att företag identifierar vilka mål de själva vill verka för.

För att fatta ett gemensamt beslut kring vilka mål Spiltan Fonder ska fokusera på genomfördes en undersökning bland styrelse och medarbetare. De mål som vi gemensamt valde ut var de vi tror att vi bäst kan påverka i och genom vår verksamhet: Jämställdhet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Anständiga arbetsvillkor och slutligen Hållbar konsumtion (målen 5, 8, 9 och 12). Det innebär inte att de andra målen är oviktiga, bara att vi har särskilt fokus på dessa fyra.

Aktieägaransvar och bolagsanalys
Vi får ofta frågor om hur vi arbetar med olika hållbarhetsaspekter. För att uppfylla de förväntningar våra fondandelsägare har på oss och för att leva upp till lagkraven arbetar vi strukturerat efter de riktlinjer vi satt upp för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrningsfrågor.

I våra fondportföljer görs noggranna bolagsanalyser, även vad gäller hållbarhet. I bolagsanalysen är de så kallade ESG-frågorna (Environment, Social, Governance) integrerade och ESG-analysen görs för investeringar i aktier såväl som i företagsobligationer.

Miljöaspekten (Environment) handlar om de miljömässiga konsekvenser bolagens verksamheter orsakar och hur bolagen hanterar detta samt eventuella incidenter. Socialt ansvar (Social) handlar om principer för likabehandling, mot diskriminering och för schyssta arbetsvillkor och så vidare. Bolagsstyrning (Governance) rör frågor som korruption, styrelsens sammansättning och ersättningar till personer i ledande ställningar och så vidare.

De risker som identifieras ingår i den totala bedömningen av ett bolag och det hjälper oss att undvika otrevliga överraskningar.

Vi tycker självklart att det finns ett egenvärde i att investera ansvarsfullt och utöver de rent etiska skälen är vi övertygade om att det också är lönsamt. Vår ambition är att skapa god riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare och vi menar att ansvarsfulla investeringar går hand i hand med vårt mål.

Hållbarhet som riskhantering
Vår investeringsstrategi grundar sig i fundamental analys. Att genomlysa bolag utifrån ett ESG-perspektiv handlar om att hantera risker i ytterligare en dimension. Bolag som har kontroll över sin verksamhet har bättre förutsättningar att skapa förutsägbarhet, och lönsamhet, i sin verksamhet.

I de fall ett portföljbolag agerar på ett sätt som strider mot våra principer eller internationella normer kan vi som aktieägare aktivt påverka bolagen genom att delta och rösta på bolagsstämmor, eller sitta med i valberedningar. Vi för även dialoger med bolagen om frågor vi anser vara av betydelse för vårt långsiktiga ägande.

Ett konkret exempel kan vara oaktsamhet i produktionsprocessen hos bolag som kan orsaka produktionsbortfall, böter, dålig publicitet eller arbetsplatsolyckor och stämningar. Förutom personligt lidande kan oaktsamheten få direkt negativ påverkan på resultatet. Vi ser gärna att bolagen har policys för hur anställda kan rapportera oegentligheter och att styrelsen är oberoende ledningen.

Lagkrav på redovisning av hållbarhet
Från och med januari 2018 måste fondbolag redovisa sitt hållbarhetsarbete på hemsidor och i sina fondinformationsbroschyrer. Fondbolagens Förening har utarbetat en standard för hur hållbarhetsarbetet ska beskrivas. Denna standard liknar beskrivningen av hållbarhetsarbete i Swesifs hållbarhetsprofil, se nedan.

Du hittar Spiltan Fonders hållbarhetsprofiler på Swesif eller hallbarhetsprofilen.se 

Från och med sommaren 2019 är det också lagkrav att vi redovisar hur vi arbetar med de bolag vi investerar i. Du kan läsa mer om detta i våra principer för aktieägarengagemang. 

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UNPRI
Spiltan Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investments). Det betyder att vi har åtagit oss att införliva och implementera ESG-frågor (Environment, Social and Corporate Governance) i vårt löpande arbete med investeringar och bolagsanalys.

Vill du läsa mer om FN:s principer för ansvarsfulla investeringar - klicka här.

Hållbarhetsprofilen och SWESIF  
Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Medlemmarna kan vara kapitalförvaltare som vi själva, kapitalägare som kommuner och landsting, eller intresseorganisationer som till exempel WWF eller Röda korset.

unpri


swesif_logo