Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Ansvarsfulla investeringar

Från och med 2018 utökar vi vår satsning på hållbarhet genom att bland annat addera en åttonde punkt, Hållbarhet, i våra investeringskriterier.

Från och med 2018 kommer vi att genomföra ESG-analys (Environment, Social, Governance) av de bolag vi har för avsikt att investera i. Det innebär att vi utökar analysen till att på ett tydligare sätt omfatta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Konkret handlar det om att granska hur företagen jobbar med miljöfrågor, att de har tydliga processer för hur de hanterar avfall och att de tar eventuella incidenter på allvar. När det gäller sociala aspekter är det viktigt att man har principer för likabehandling och diskriminering. Bolagsstyrning handlar om att ha en sund styrning av bolaget.

Som investerare kan Spiltan Fonder påverka bolagen genom att delta i, och rösta på, bolagsstämmor, eller sitta med i valberedningar. Bolagsbesök är både ett bra sätt att lära känna sina bolag men också ett sätt att kunna påverka genom diskussion och dialog.

Vår målsättning är att merparten av våra portföljer ska vara genomlysta vid utgången av 2018. Vi gör analysen själva. Ett skäl till att inte ta in extern hjälp är att vi vill lära känna bolagen snarare än att läsa en extern rapport. Därför är det också rimligt att det tar tid. Eftersom vissa faktorer inom CSR (Corporate Social Responsibility) redan sedan tidigare har beaktats känner vi oss trygga med att inte stressa igenom analysen.

Exempel på sådant vi går in djupare på är:

  • Företagens specifika miljö, var verkar de, hur stor påverkan har de på sin närmiljö etc. Olika företag har olika förutsättningar och bolag som jobbar med produktion av varor påverkar ofta miljö mer än tjänsteproducerande företag. Vilka utmaningar finns i verksamheten med hänvisning till miljö?
  • Global Compact är ett FN-initiativ som bolagen kan förbinda sig att följa. Det finns även branschspecifika organisationer som syftar till en mer hållbar framtid. Är bolagen engagerade i någon organisation?
  • Har bolaget policys för hur de anställda ska kunna rapportera oegentligheter etc.?
  • Maktdelning är en princip inom bolagsstyrning som kan bidra till utveckling av företaget. En viktig fråga kan vara: Är styrelsen fristående från ledningen?

Spiltan Fonders riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.


Hållbarhet som riskhantering
Vår investeringsfilosofi grundar sig i fundamental analys. Att genomlysa bolag utifrån ett ESG-perspektiv handlar om att hantera risker i ytterligare en dimension. Bolag som har kontroll över sin verksamhet har bättre förutsättningar att skapa förutsägbarhet (och lönsamhet) i sin verksamhet.

Ett par exempel:

  • Om företagen inte varit aktsamma i sina produktionsprocesser och det resulterar i arbetsplatsolyckor blir det produktionsbortfall och företagen kan bli stämda.
  • En sund styrning av bolaget där en självständig och duktig styrelse kompletterar ledningen borgar för en stabilare framtid.
  • ESG-relaterade frågor påverkar således i allra högsta grad bolagens nyckeltal eftersom en incident, oavsett vilket område det avser, direkt kan belasta resultatet.


Aktier eller obligationer
Som aktieägare har man möjlighet att påverka företagen eftersom man formellt sett är delägare. När det gäller obligationer är man långivare och påverkan genom aktivt ägande är alltså inte en möjlighet. Däremot kan vi påverka genom att till exempel välja gröna obligationer när det finns möjlighet.


Nya krav på redovisning av hållbarhet
Från och med januari 2018 så måste fondbolag som arbetar med hållbarhetsfrågor redovisa detta i sina fondinformationsbroschyrer. Fondbolagens förening har tagit fram en kod som fungerar som standard för hur hållbarhetsarbetet ska beskrivas. Koden följer till stor del hur hållbarhetsarbetet beskrivs i Swesifs hållbarhetsprofil, se nedan.

Vi på Spiltan fonder följer koden som föreningen tagit fram och vi har också hållbarhetsprofil på våra fonder.


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
Spiltan Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det betyder att vi har åtagit oss att införliva och implementera ESG-frågor (Environment, Social and Corporate Governance) i vårt löpande arbete med investeringar och bolagsanalys.

Vill du läsa mer om FN:s principer för ansvarsfulla investeringar - klicka här.

unpri


Hållbarhetsprofilen och SWESIF Hållbarhetsprofilen
Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Medlemmarna kan vara kapitalförvaltare som vi själva, kapitalägare som kommuner och landsting, eller intresseorganisationer som till exempel WWF eller Röda korset.

Spiltan fonder är medlemmar i Swesif och vi är också engagerade genom vår plats i styrelsen.

Klicka här för att komma till Hållbarhetsprofilen.

swesif_logo