Spiltan Högräntefond

Spiltan Högräntefond investerar i företagsobligationer och lånar därmed ut pengar till bolag. En räntefond med potential att ge högre avkastning än korta räntefonder och räntefonder som investerar i statsobligationer.

Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs huvudsakligen i företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser. Förvaltarna kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag så som konvertibler och preferensaktier och kan placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi, vi väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids mellan bolag och branscher i norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att höja sin kreditvärdighet.

Målsättningen är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som över tid är bättre än penningmarknadsfonder som placerar i värdepapper med löptid på högst ett år.

Rosett_Ra¨ntefond_2018

Spiltan Högräntefond lämpar sig

  • för dig som över tid söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta
  • för placering på medellång sikt, minst tre år
  • som ett komplement till aktiemarknaden. 


Så skapas avkastningen i räntefonderna

Köp Fondandelar Jag vill spara i Högräntefond
Förvaltare

Lars Lönnquist

Förvaltningserfarenhet sedan 1985
Förvaltat fonden sedan start
E-post: lars.lonnquist@spiltanfonder.se
Medförvaltare: Nicklas Segerdahl

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Fondinformation
Startdatum
2014-04-02
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0%
Förvaltningsarvode
0,75%
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
560 599
ISIN
SE0005798329
NAV: 116,98 SEK (2019-11-13) Värdeutveckling: