Så skapas avkastningen i räntefonderna

Ränteavkastning kan skapas på olika sätt och Spiltan Fonder har två räntefonder med olika förutsättningar.

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som handlas på räntemarknaden och vars kurs sätts dagligen. Värdeutvecklingen en given dag kan vara negativ i en räntefond. Förväntad avkastning på årsbasis brukar anges som running yield eller löpande avkastning, det vill säga den avkastning värdepappren i fonden förväntas ge, allt annat lika, ett år framåt. Vi anger running yield efter avgifter för våra fonder.

Det finns olika sorters räntepapper och avkastningen kan vara mycket olika. Räntefonder uppfattas ofta som ett sparalternativ med låg risk men risknivån varierar med vilken typ av räntepapper fonden innehåller

En viktig princip för att förstå hur avkastning skapas i räntefonder är att värdet på ett räntepapper stiger om räntan sjunker och vice versa. En obligation med en löptid på flera år som ger en årlig ränta blir mer värd på marknaden om nya obligationer som ges ut ger en lägre ränta. Ju längre löptid ett räntepapper har desto högre risk eftersom förutsägbarheten sjunker ju längre in i framtiden förutsättningarna är bestämda.

Företagsobligationer är lån till företag som utöver riskfri ränta måste kompensera långivaren med en riskpremie som avgörs av företagets betalningsförmåga.

Spiltans två räntefonder innehåller båda primärt företagsobligationer men har olika riskprofiler. I företagsobligationer finns ytterligare ett sätt att skapa avkastning. När bolagens kreditvärdighet förbättras krymper riskpremien vilket i sin tur leder till högre avkastning precis på samma sätt som sjunkande ränta ger bättre avkastning. Det är framför allt detta scenario vi strävar efter i våra räntefonder. 

Risknivån är högre i Spiltan Högräntefond som investerar i företagsobligationer med längre löptider och mer kreditrisk. Spiltan Räntefond Sverige innehåller värdepapper med räntebindningstid på max ett år och har i regel lägre kreditrisk.

 Spiltan Räntefond Sverige är en korträntefond. Det innebär att fonden enbart får placera i räntepapper som har kort löptid, i det här fallet får ränterisken inte överstiga ett år och värdepapprens löptid får i snitt inte överstiga två år. Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor av svenska bolag. Fonden har låg risk och passar för sparande på kort sikt med rekommenderad sparhorisont på minst ett år.

Spiltan Högräntefond är en flexibel företagsobligationsfond som placerar i papper utgivna av de nordiska länderna. Räntepapper utgivna i andra valutor än svenska kronor valutasäkras. Möjligheten finns att krydda med en mindre del preferensaktier och konvertibler. Spiltan Högräntefond har en högre risk än Spiltan Räntefond Sverige då fonden dels placerar i räntepapper med längre löptid och dels kan placera i räntepapper med lägre kreditbetyg. Med potential till högre avkastning följer högre risk och sparande i fonden bör ses på medellång sikt.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 23 Sep

    Intervju med förvaltaren av Spiltan Småbolagsfond

    Spiltan Småbolagsfond ligger i toppskiktet bland svenska småbolagsfonder i år. Sedan 2008 är ansvarig förvaltare Pär Andersson.

  • NYHET 17 Sep

    Spiltan Fonder och Carnegie Fonder skärper kraven på bolagens hållbarhetsarbete

    I ett gemensamt initiativ har Spiltan Fonder och Carnegie Fonder tagit fram en hållbarhetskravlista som emittenter, bolag som ger ut företagsobligationer, måste besvara.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok