Så skapas avkastningen i räntefonderna

Ränteavkastning kan skapas på olika sätt och Spiltan Fonder har två räntefonder med olika förutsättningar.

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som handlas på räntemarknaden och vars kurs sätts dagligen. Värdeutvecklingen en given dag kan vara negativ i en räntefond. Förväntad avkastning på årsbasis brukar anges som running yield eller löpande avkastning, det vill säga den avkastning värdepappren i fonden förväntas ge, allt annat lika, ett år framåt. Vi anger running yield efter avgifter för våra fonder.

Det finns olika sorters räntepapper och avkastningen kan vara mycket olika. Räntefonder uppfattas ofta som ett sparalternativ med låg risk men risknivån varierar med vilken typ av räntepapper fonden innehåller.

En viktig princip för att förstå hur avkastning skapas i räntefonder är att värdet på ett räntepapper stiger om räntan sjunker och vice versa. En obligation med en löptid på flera år som ger en årlig ränta blir mer värd på marknaden om nya obligationer som ges ut ger en lägre ränta. Ju längre löptid ett räntepapper har desto högre är risken eftersom förutsägbarheten sjunker ju längre in i framtiden förutsättningarna är bestämda.

Företagsobligationer är lån till företag som utöver riskfri ränta måste kompensera långivaren med en riskpremie som avgörs av företagets betalningsförmåga.

Spiltan Fonders två räntefonder innehåller båda primärt företagsobligationer men har olika riskprofiler. I företagsobligationer kan avkastning skapas genom att bolagens kreditvärdighet förbättras vilket krymper riskpremien vilket i sin tur leder till högre värdering av befintliga obligationer precis på samma sätt som sjunkande ränta. Det är framför allt detta scenario vi strävar efter i våra räntefonder för att skapa avkastning. 

Risknivån är högre i Spiltan Högräntefond som investerar i företagsobligationer med längre löptider och mer kreditrisk. Spiltan Räntefond Sverige innehåller värdepapper med räntebindningstid på max ett år och lägre kreditrisk.

Spiltan Räntefond Sverige är en korträntefond. Det innebär att fonden enbart får placera i räntepapper som har kort löptid, i det här fallet får ränterisken inte överstiga ett år och värdepapprens löptid får i snitt inte överstiga två år. Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor av svenska bolag. Fonden har låg risk och passar för sparande på kort sikt med rekommenderad sparhorisont på minst ett år.

Spiltan Högräntefond är en flexibel företagsobligationsfond som placerar i papper utgivna av de nordiska länderna, primärt Sverige. Räntepapper utgivna i andra valutor än svenska kronor valutasäkras. Möjligheten finns att krydda med en mindre del preferensaktier och konvertibler. Spiltan Högräntefond har en högre risk än Spiltan Räntefond Sverige då fonden dels placerar i räntepapper med längre löptid och dels kan placera i räntepapper med lägre kreditbetyg. Med potential till högre avkastning följer högre risk och sparande i fonden bör ses på medellång sikt, minst tre år.


Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Rapporter och dokument

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies