Hur vi väljer bolag

När vi väljer ut bolag till våra fondportföljer följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Att systematiskt och konsekvent följa processen ger oss förutsättningar att endast investera i bolag som uppfyller våra krav. Genom denna process sorteras de bolag fram som vi får och vill investera i – de bolag vi kallar Spiltanbolag.

Vår investeringsprocess

Vägen fram till en investering i våra fonder består av fem steg; Spiltanmetoden. Det är ett tydligt sätt att visa hur vi arbetar för att endast investera i bolag som möter våra krav. Det är viktigt att ta med sig att vi – trots en gemensam utgångspunkt, investeringsprocess och checklista – investerar i olika slags bolag i våra olika aktie- och räntefonder. Detta då vi premierar olika egenskaper i ett bolag beroende på vilken avkastnings- och riskprofil vi söker i ett värdepapper till en specifik fond. Spiltanmetoden ger oss goda förutsättningar att endast investera i bolag som uppfyller våra krav – Spiltanbolag.


I steg ett sorterar vi bort direktinvesteringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet omfattar vapen, spel (gambling), alkohol, tobak, cannabis, pornografi eller fossila bränslen.

I steg två sorterar vi bort bolag där det är för svårt och osäkert att göra en välgrundad analys av bolagets förutsättningar att bli en långsiktigt bra investering – enligt oss bolag som kan ses mer som lottsedlar snarare än investeringar. Typexempel på riskfyllda bolag är förhoppningsbolag inom prospektering och forskning, renodlade utbuds- och efterfrågebolag samt bolag som inte kan påvisa en uthållig affärsmodell.

När vi kommer till steg tre återstår de bolag vi får investera i - se illustration över respektive analysprocess längst ned på sidan. Bolagen har kommit in i vår investeringsram. Det är nu vi gör vår djupanalys och verkligen undersöker om det är ett bolag vi vill investera i. Här är viktigt att notera att en aktie i princip har ett evigt liv medan det på räntemarknaden finns ett slutdatum för när lånet ska betalas tillbaka. I analysen går vi noggrant igenom vår omfattande checklista där vi bland annat med hjälp av åtta övergripande investeringskriterier (se informationsruta nedan) säkerställer att bolaget är en bra och hållbar investering. I checklistan premierar vi olika egenskaper i ett bolag beroende på vilken avkastnings- och riskprofil vi söker. Avkastningsprofilen i ett värdepapper skiljer sig åt då avkastningen på en aktieinvestering består av värdeökning och utdelning, medan ett räntepapper främst ger avkastning genom räntebetalningar under löptiden. Under bolagsanalysen för vi också dialog med bolaget och dess ledning och gör även företagsbesök när det är möjligt. Utöver egen analys tar vi även del av externa analyser. Då vi verkar i ett snabbt och föränderligt landskap är det även viktigt att ha en bred omvärldsbevakning. Allt för att minska risken för framtida negativa överraskningar.

I steg fyra är det ett krav att vi får ett entydigt ”JA” på första och sista punkten av våra övergripande investeringskriterier. Det vill säga att bolaget har en förståelig samt långsiktigt hållbar verksamhet, för att bolaget ska kvalificera sig som ett Spiltanbolag.

Steg fem – för att ett bolag ska bli godkänt för förvaltaren att kunna investera i måste även Spiltan Fonders investeringsråd ge klartecken. Rådet består av investerings-, aktie-, ränte- respektive hållbarhetsansvarig. Detta är vår slutgiltiga kontroll mot samtliga steg i investeringsprocessen.

När ett bolag kommit in i en fond är det ett löpande arbete att säkerställa att bolaget även fortsatt klarar kraven för att ingå i våra fonder.

Undvik misstag

När det pratas investeringar är det ofta fokus på att hitta vinnarna men över tid har den kloka strategin visat sig vara att undvika dåliga bolag och därmed minska risken att göra stora misstag. En sund investeringsfilosofi, en tydlig investeringsprocess och ett ramverk med en checklista för vilka bolag som är Spiltanbolag ger oss goda förutsättningar att undvika de stora misstagen. Spiltanmetoden ger oss helt enkelt verktyg för att undvika att investera i bolag som är verksamma inom branscher som inte är långsiktigt hållbara och där förutsättningarna är osäkra och oförutsägbara. I stället ger det oss goda förutsättningar att endast investera i bolag som uppfyller våra krav - Spiltanbolag.


Analysprocess aktieinvesteringar:


Analysprocess ränteinvesteringar:


Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies