Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Legal Information

ERSÄTTNINGSPRINCIPER HOS SPILTAN FONDER AB

Styrelsen i Spiltan Fonder AB, Bolaget, fastställde i september 2016 en uppdaterad riktlinje för ersättningar som grundar sig på bestämmelser i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2015:14) om ersättningspolicy i understödsföreningar, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (”FFFS 2015:14”) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”FFFS 2013:10”).

I enlighet med dessa regelverk har Bolaget en ersättningspolicy som omfattar alla anställda i Bolaget.

Styrelsen har bedömt att det ligger i Bolagets intresse att ha ett ersättningssystem med rörliga moment. För detta finns två huvudsakliga motiv. Ett motiv är att ge Bolagets anställda incitament och i övrigt marknadsmässiga anställningsvillkor för att attrahera och behålla kompetent personal. Ett annat motiv är Bolagets ekonomiska risk begränsas om det finns en direkt koppling mellan Bolagets resultat och lönekostnaderna. Balansen mellan fast och rörlig ersättning skall vara sådan att det skall vara möjligt med hänsyn till de anställda som berörs att sätta de rörliga delarna till noll.

För anställda i ledande positioner samt särskilt reglerad personal skall utbetalning av 40 % av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Uppskjuten ersättning får börja betalas ut tidigast ett år efter att första utbetalning skett, och därefter får en årlig utbetalning pro rata ske under den tid som ersättningen skjutits upp.

Oaktat 40%-regeln om uppskjuten betalning av rörliga ersättningen, får för visst år alltid ersättning understigande 100.000 kr (exkl. social avgifter) per berättigad betalas ut i anslutning till det aktuella året. Ersättning som överstiger 100.000 kr skall skjutas upp med minst 40% vad avser hela beloppet från första kronan.

Med anställda i ledande position samt särskilt reglerad personal avses Bolagets VD, vice VD, förvaltare, analytiker av Bolagets fonder, kontrollfunktioner samt personer med ledande strategiska befattningar.


INFORMATION OM KLAGOMÅL

Reklamation

Med reklamation avses t.ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär har handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundsupport på telefon 08 – 545 813 40 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.

Ett klagomål ska anmälas skriftligt, postalt eller mejlas till fonder@spiltan.se

Spiltan Fonder AB
Klagomålsansvarig
Grevgatan 39
114 53 Stockholm

Handläggningstider

En reklamation hanteras omedelbart av Spiltan Fonder. Om detta inte är möjligt hanteras reklamationen med samma rutin som klagomål.

Klagomål ska behandlas snarast och på ett effektivt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt samt, om den klagande begär detta, skriftligt. Om ett klagomål inte kan besvaras inom 14 dagar ska kunden inom den tiden skriftligen informeras om handläggningen av klagomålet samt när kunden kan förväntas få ett svar.

Om den klagomålsansvarige gör bedömningen att klagomålet inte kan tillmötesgås ska kunden få skriftlig information om möjligheterna att föra ärendet vidare hos Allmänna reklamationsnämnden, om kunden är en fysisk person, eller hos allmän domstol. Kunden ska även informeras om skälet till att klagomålet inte kunde tillgodoses. Informationen ska lämnas skriftligt om kunden begär detta.

Kunder kan kostnadsfritt få del av Spiltan Fonders riktlinjer för reklamation och klagomålshantering. Kontakta vår kundsupport.

Klagomålsansvarig på Spiltan Fonder är Nina Ekehammar.