hav och himmel
dose-media-bU6JyhSI6zo-unsplash

Här hittar du legalt relaterad information.

Legal information

Spiltan Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt lagen (2013:561) om förvaltare om alternativa investeringsfonder.

Kontrollfunktioner: 

För riskhantering anlitar vi FCG Fonder AB med huvudansvarig Mikael Olausson.

För regelefterlevnad anlitar vi Harvest Advokatbyrå AB med huvudansvarig Gustav Sälgström. 

För internrevision anlitar vi Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Helena Kaiser de Carolis. 

Extern revision sköts av BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Malin Gustavsson.

Vi anlitar Swedbank som förvaringsinstitut för fonderna.

Spiltan Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer ”Svensk kod för fondbolag”.

Spiltan Fonder är anslutna till Swedsec och alla medarbetare är licensierade.

 • Ägarstyrningsfrågor

  Spiltan Fonders styrelse har fastställt regler för vilka strategier företaget ska följa för att bestämma när och hur vi ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som finns i våra fonder. Fondbolagets ägarstyrning bestäms uteslutande efter vad som bedöms vara långsiktigt bäst för fondandelsägarna.

  Ansvarig för ägarstyrningsfrågor är Erik Brändström, Investeringsansvarig på Spiltan Fonder.

  Rapport avseende ägarstyrning 2023

 • Reklamation

  Med reklamation avses t.ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär har handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundsupport på telefon 08 – 545 813 40 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

 • Klagomål

  Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.


  Ett klagomål ska anmälas skriftligt, postalt eller mejlas till fonder@spiltanfonder.se

  Spiltan Fonder AB
  Klagomålsansvarig
  Riddargatan 17
  114 57 Stockholm

  Tel: 08-545 813 40

  Klagomålsansvarig för inloggningstjänsten Mina Sidor är Mikael Tjäder, VD Fondab AB, tel: 08-545 186 18.

 • Information om Marknadssonderingar

  Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.

  I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Spiltan Fonder utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar.


  För marknadssonderingar på aktiemarknaden är Pär Andersson (förvaltare & aktieansvarig) kontaktperson

  Pär Andersson

  fornamn.efternamn@spiltanfonder.se

  Tel: 08 - 545 813 49

  Mob: 070-638 03 59


  För marknadssonderingar på räntemarknaden är förvaltare Lars Lönnquist kontaktperson

  Lars Lönnquist

  fornamn.efternamn@spiltanfonder.se

  Tel: 08-545 873 93

  Mob: 070-559 18 02

 • Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

  Enligt Finansinspektionens regelverk är fondbolag skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder fondbolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

  Spiltan Fonder AB (”Fondbolaget”) har interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.

  Fondbolaget har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till pris och sannolikhet för utförande och avveckling. Kostnaden kan också beaktas.

  Andelsägare kan få tillgång till närmare information om Fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies