Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Legal Information


Spiltan Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt lagen (2013:561) om förvaltare om alternativa investeringsfonder.

Kontrollfunktioner: 

För riskhantering har vi anlitat FCG Fonder AB

För regelefterlevnad har vi anlitat Harvest Advokatbyrå AB med huvudansvarig Gustav Sälgström. 

För internrevision har vi anlitat Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Helena Kaiser de Carolis. 

Extern revision sköts av BDO Stockholm AB med auktoriserade revisor Johan Pharmanson.

Spiltan har anlitat Swedbank som förvaringsinstitut för fonderna.


Ägarstyrningsfrågor

Spiltan Fonders styrelse har fastställt regler för vilka strategier företaget ska följa för att bestämma när och hur vi ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som finns i våra fonder. Fondbolagets ägarstyrning bestäms uteslutande efter vad som bedöms vara långsiktigt bäst för fondandelsägarna.

Ansvarig för ägarstyrningsfrågor är Erik Brändström, VD Spiltan Fonder.


Information om Klagomål

Reklamation

Med reklamation avses t.ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär har handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundsupport på telefon 08 – 545 813 40 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.

Ett klagomål ska anmälas skriftligt, postalt eller mejlas till fonder@spiltan.se

Spiltan Fonder AB
Klagomålsansvarig
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

Klagomålsansvarig för inloggningstjänsen Mina Sidor är Mikael Tjäder, VD Fondab AB, tel: 08-545 186 18.

Klagomålsansvarig på Spiltan Fonder är Nina Ekehammar.


Information om Marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.

I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Spiltan Fonder utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar.

För marknadssonderingar på aktiemarknaden är Pär Anderson (förvaltare & aktiechef) kontaktperson

Pär Andersson

par@spiltan.se

Tel: 08 - 545 813 49

Mob: 070-638 03 59

För marknadssonderingar på räntemarknaden är förvaltare Lars Lönnquist kontaktperson

Lars Lönnquist

lars.Lonnquist@spiltan.se

Tel: 08-545 873 93

Mob: 070-559 18 02


Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

Enligt Finansinspektionens regelverk är fondbolag skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder fondbolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Spiltan Fonder AB (”Fondbolaget”) har interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.

Fondbolaget har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till pris och sannolikhet för utförande och avveckling. Kostnaden kan också beaktas.

Andelsägare kan få tillgång till närmare information om Fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan.