Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Legal Information


Spiltan Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt lagen (2013:561) om förvaltare om alternativa investeringsfonder.

Kontrollfunktioner: 

För riskhantering har vi anlitat FCG Fonder AB

För regelefterlevnad har vi anlitat Harvest Advokatbyrå AB med huvudansvarig Gustav Sälgström. 

Dataskyddsombud är Anna Cumzelius på Harvest Advokatbyrå AB, Tel.: 076 125 76 00.

För internrevision har vi anlitat Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Helena Kaiser de Carolis. 

Extern revision sköts av BDO Stockholm AB med auktoriserade revisor Johan Pharmanson.

Spiltan har anlitat Swedbank som förvaringsinstitut för fonderna.


Information om Klagomål

Reklamation

Med reklamation avses t.ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär har handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundsupport på telefon 08 – 545 813 40 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.

Ett klagomål ska anmälas skriftligt, postalt eller mejlas till fonder@spiltan.se

Spiltan Fonder AB
Klagomålsansvarig
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

Klagomålsansvarig på Spiltan Fonder är Nina Ekehammar.


Information om Marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.

I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Spiltan Fonder utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar.

För marknadssonderingar på aktiemarknaden är Pär Anderson (förvaltare & aktiechef) kontaktperson

Pär Andersson

par@spiltan.se

Tel: 08 - 545 813 49

Mob: 070-638 03 59

För marknadssonderingar på räntemarknaden är förvaltare Lars Lönnquist kontaktperson

Lars Lönnquist

lars.Lonnquist@spiltan.se

Tel: 08-545 873 93

Mob: 070-559 18 02