Hållbarhetsrelaterade upplysningar - Räntefond Sverige

Produktnamn: Spiltan Räntefond Sverige
ISIN-kod: SE0002152140

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar – även kallad Disclosureförordningen eller SFDR – syftar till att ge investerare ökad kunskap om hållbarhetsrisker, att förbättra jämförbarheten när det gäller hållbarhet och att minska risken för grönmålning. 

Artikel 25 – Sammanfattning

Denna sida innehåller information om miljörelaterade och sociala egenskaper hos finansiella produkter och hållbara investeringar, i enlighet med artikel 10 i Disclosureförordningen (SFDR). Följande redogörelse avser referensperioden från 1 januari till den 31 december 2022.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kan ändå komma att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa god praxis för bolagsstyrning och inte orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. För identifiering av miljö och sociala mål används FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin som utgångspunkt. 

Produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Den finansiella produkten främjar följande miljörelaterade eller sociala egenskaper: 

    Att portföljbolag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. 

    Att portföljbolag säkerställer en miljömedveten och socialt hänsynstagande affärsstrategi i linje med Parisavtalet. 

    Att portföljbolag säkerställer en god bolagsstyrning. 

    Exkludering av bolag som identifierat kränker internationella normer såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

    Exkludering av bolag vars verksamhet huvudsakligen omfattas av vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen eller i aktiviteter med betydande negativ miljö- eller social påverkan. 

Fonden har för avsikt att samtliga investeringar ska främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

Investeringsstrategi

Due-diligence

Vid utvärdering av en potentiell investering identifieras och bedöms miljö-, sociala-, och styrningsaspekter. Informationsinhämtning sker genom direkt kontakt med bolagen eller genom externa leverantörer. I bedömningen ingår också utvärdering av eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Fonden har som målsättning att vara en långsiktig investerare och har tydliga förväntningar på att portföljbolag ska hantera väsentliga hållbarhetsrisker- och möjligheter i sina respektive verksamheter och genom hela värdekedjan redan vid investeringstillfället. 

Det är fondens förvaltare som är ansvariga för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen med stöd av Spiltan Fonders hållbarhetsteam och vid behov även externa rådgivare för genomförandet av relevant analys. Samtliga investeringsbeslut fattas av vår investeringskommitté där hållbarhetsansvarig är inkluderad.  Vid behov är möjligheten också att ta in externa rådgivare för genomförandet av relevant analys.

Uppföljning av miljörelaterade och sociala egenskaper, engagemang och påverkansarbete

Genom god och löpande dialog med portföljbolagen, engagerar vi oss aktivt med bolagen under ägandet för att främja vikten av hållbarhet, driva på utvecklingen i olika hållbarhetsfrågor och dela bästa praxis. Fondens förvaltare analyserar hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner med hänsyn till minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. 

Målet med fondens aktiva ägande är att portföljbolagens värde och därmed andelsvärdet för fonderna långsiktigt ska utvecklas på bästa sätt. Påverkansarbetet grundar sig i tre delar; 

    påverkan genom dialog

    deltagande i valberedningar

    röstning på bolagsstämmor 

Utöver den löpande dialogen, rapporterar portföljbolagen årligen status för sitt hållbarhetsarbete till oss. 

Artikel 26 - Inga mål för hållbar investering

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden väljer bort investeringar i verksamheter som har stor negativ påverkan på miljön och socialt, och identifierar indirekta kritiska risker genom exempelvis granskning av ett företags leverantörskedja och dess geografiska läge. Fondens ramverk exkluderar bolag vars verksamhet huvudsakligen omfattas av vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen och gör således inga direkta investeringar i denna typ av bolag. 

Vid utvärdering av en potentiell investering identifieras och bedöms miljö-, sociala-, och styrningsaspekter. I den bedömningen ingår också utvärdering av eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Metoden för genomförandet finns vidare beskrivet under Artikel 31. 

Fonden analyserar följande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

    Sammanlagda utsläpp av växthusgaser (inklusive scope 1,2 och 3)

    Koldioxidavtryck

    Investeringsobjektens växthusgasintensitet 

    Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen 

    Andel av icke -förnybar energiförbrukning och energiproduktion 

    Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

    Verksamheter som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

    Utsläpp till vatten

    Farligt avfall och radioaktivt avfall

    Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

    Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

    Ojusterad löneklyfta mellan könen

    Jämnare könsfördelning i styrelserna

    Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

    Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

    Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor

Fonden investerar inte i bolag som identifierat kränker internationella normer som FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I Spiltan Fonders investeringsprocess beaktas internationella sanktionslistor samt korruptionsindex (Corruption Perception Index) och ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Som aktiv ägare har fondens förvaltare genom dialog med portföljbolag löpande uppdateringar kring hållbarhet. Vi följer även bolagen i deras utveckling av sina hållbarhetsstrategier, resultat på området och huruvida de bedriver sin verksamhet i linje med vad som förväntas. 

Artikel 27 - Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Positiv miljöpåverkan 

Bolag som är medvetna om sin påverkan på miljön och omvänt, miljöns påverkan på sitt bolag, är bättre rustade att hantera associerade risker och mer benägna att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell på plats. Vi förväntar oss att bolagen säkerställer en miljömedveten affärsstrategi. Vi uppmuntrar bolagen till att hitta energieffektiva lösningar, sänka utsläpp av växthusgaser, bidra till ansvarsfull vattenanvändning, minska avfall och användningen av giftiga kemikalier samt välja hållbara material i produkter.

Socialt värdeskapande 

Fonden respekterar mänskliga rättigheter inklusive anständiga arbetsvillkor och anser att goda relationer mellan chefer, anställda, leverantörer och affärspartners leder till bättre affärsmässiga resultat. Vi förväntar oss att våra portföljbolag respekterar och upprätthåller internationellt erkända mänskliga rättigheter och lagar om anställning för att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Likaså att de avvisar tvångs-, barn- eller obligatoriskt arbete och säkerställer nolltolerans för all form av diskriminering. Bolagen ska vidare tillhandahålla hälsosamma, säkra och trygga arbetsmiljöer och är uppmuntrade att kommunicera kring arbetstagarnas välbefinnande, jämställdhet och mångfald.

Artikel 28 – Investeringsstrategi

Fonden har som målsättning att vara en långsiktig investerare. Vi analyserar våra portföljbolag och gör investeringar där vi bedömer att det finns en ärlig ledning, långsiktigt hållbar verksamhet och där affärsmodellen är begriplig. Vid utvärdering av en potentiell investering, identifieras och bedöms hållbarhetsrisker och möjligheter. Vi tror att det genererade värdet av bolagens bra och robusta hållbarhetsstrategi kommer att realiseras och synliggöras i avkastningen till våra kunder. Bolag som inte tar hänsyn till hållbarhet står inför stora risker som kan leda till direkt negativ finansiell påverkan, försvagad marknadsposition och konkurrenskraft.

Spiltan Fonder har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI) och följer PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondens ansvarsfulla investeringspolicy tar hänsyn till Global Compacts (UNGC) tio principer och vi erkänner Förenta nationernas (FN:s) mål för hållbar utveckling som riktlinje i vår investeringsprocess. Fonden uppmuntrar även portföljbolag att ta hänsyn till UNGC:s tio principer liksom de Globala Hållbarhetsmålen (SDG) i utvecklingen av sitt eget hållbarhetsarbete och strategi.

God bolagsstyrning

Förvaltaren uppmuntrar portföljbolagen att säkerställa en god bolagsstyrning vilket exempelvis inkluderar ansvarsfulla leverantörsled, efterlevnad av lagstiftning, affärsetik, rättvis skattepraxis och visselblåsningssystem. Vi förväntar oss att portföljbolagen ska arbeta proaktivt mot korruption i alla dess former. Vi vill att portföljbolagen ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer och att de kontrollerar att kravställningen efterlevs.

Artikel 29 - Andel av investeringar

Fonden har för avsikt att samtliga investeringar ska främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

Artikel 30 - Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden mäter positiv miljöpåverkan och socialt värdeskapande genom granskning av hållbarhetsindikatorer inom områdena växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, vattenförbrukning, avfallshantering, sociala förhållanden och personalfrågor. 

Artikel 31 – Metoder

I sin investeringsprocess används standardiserade checklistor och mallar för analys och dokumentation av hållbarhet som täcker hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter för att säkerställa konsekvens, kvalitet och god riskhantering i varje steg i investeringsprocessen, inklusive ägandet. Vi bedömer även bolagens arbetssätt att förhindra negativa konsekvenser och möjlighet att förbättra sin verksamhet utifrån olika hållbarhetsaspekter.

Fonden samlar årligen in information om negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer från portföljbolagen.

Artikel 32 - Datakällor och databehandling

Fonden använder externa dataleverantörer och insamlad information från portföljbolag. Den information som samlas in från portföljbolag är utformad utifrån internationella ramverk och standarder såsom Global Reporting Initiative (GRI), Globala Hållbarhetsmålen (SDG) och Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. För att säkerställa insamlade data, rimlighetsbedöms och kontrolleras, i viss utsträckning och till den utsträckning det går, dataleverantörers information mot bolagets egen rapporterade.  

Artikel 33 - Begränsningar för metoder och data

Kraven på rapportering och transparens skiljer sig åt beroende på vart portföljbolaget har sitt geografiska säte samt onoterade tillgångar. Det finns begränsningar i när portföljbolag varken rapporterar till oss eller gör information tillgänglig.

Det finns också begränsningar gällande verifieringen av den data som har samlats in och det saknas krav på tredjepartsgranskning av hållbarhetsdata. 

Det kan även förekomma eftersläpning av data, vilket medför att den information som vi baserar våra bedömningar på kan ha förändrats.

Artikel 34 – Due-diligence

Fonden arbetar löpande med att säkerställa att hållbarhet är väl integrerat i alla delar av sin investeringsprocess. Vi säkerställer miljö-, sociala och bolagsstyrningsstandarder i enlighet med fondens policy för ansvarsfulla investeringar. 

Det är fondens förvaltare som är ansvariga för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen med stöd av Spiltan Fonders hållbarhetsteam. Samtliga anställda inom förvaltningen har ett ansvar att beakta hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter utifrån sina roller och säkerställa hanteringen och dokumentationen av dessa inom ramen för sitt arbete.  

Vi inkluderar en obligatorisk bedömning av hållbarhetsrisk i allt slutligt investeringsunderlag som presenteras för vår investeringskommitté bestående av investerings-, aktie-, ränte- och hållbarhetsansvarig. Hållbarhet är alltså är en del av det högst beslutsfattande organet och utgör en viktig del av alla investeringsbeslut, oavsett om fonden väljer in, väljer bort eller väljer om portföljbolag.

Artikel 35 - Strategier för engagemang

Fonden driver hållbarhet genom aktivt ägande. Genom god och löpande dialog med portföljbolagen, följer vi bolagens styrelser och ledning i hållbarhetsarbetet och utvecklingen i olika hållbarhetsfrågor. Fondens förvaltare analyserar hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner med hänsyn till minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. Vi tror att det genererade värdet av företagens bra och robusta hållbarhetsstrategi kommer att realiseras och synliggöras i avkastningen till fondens kunder.

Artikel 36 - Valt referensvärde

Fonden har ett referensindex, men det är ett bredare marknadsindex som inte är förenligt med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies