Hållbarhetsrelaterade upplysningar - Småbolagsfond

Produktnamn: Spiltan Småbolagsfond
ISIN-kod: SE0001015355

Artikel 25 – Sammanfattning

Denna sida innehåller information om miljörelaterade och sociala egenskaper hos finansiella produkter och hållbara investeringar, i enlighet med artikel 10 i förordning 2019/2088/EU (Disclosureförordningen) och delegerade akter till Disclosureförordningen. Följande redogörelse uppdaterades senast den 10 april 2024. 

Produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Spiltan Småbolagsfond främjar de miljörelaterade egenskaperna: 

    minskad klimatpåverkan, och 

    ökad användning av förnyelsebar energi. 

Spiltan Småbolagsfond främjar de sociala egenskaperna: 

    goda arbetsförhållanden, och 

    mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet och mångfald. 

Spiltan Småbolagsfond kommer vidare att ha en minimiandel om 10 % av portföljen i hållbara investeringar. De hållbara investeringarna bidrar till miljömålet minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Spiltan Fonder har uppställt tröskelvärden för hur Spiltan Fonder bedömer att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för annat mål för hållbar investering som beskrivs nedan. Vidare har Spiltan Fonder upprättat en policy för att bedöma praxis för god styrning i dess investeringsobjekt. 

Investeringsstrategi

Spiltan Småbolagsfond följer Spiltan Fonders policy för ansvarsfulla investeringar av vilken följer att Spiltan Småbolagsfond ska efterleva vissa hållbarhetskriterier i förvaltningen av fonden. Nya portföljbolag i fonden screenas inför investering mot sanktionslistor, korruptionsindex och för att identifiera andra hållbarhetsrelaterade risker förenade med investeringen. Utöver detta genomför ansvarig förvaltare för Spiltan Småbolagsfond en särskild hållbarhetsanalys av portföljbolagen för att identifiera eventuella hållbarhetsrelaterade möjligheter med investeringarna. Av Spiltan Fonders policy för ansvarsfulla investeringar följer vissa exkluderingskriterier som framgår nedan. Spiltan Fonder bedriver därtill påverkansarbete genom att ha en löpande och god dialog med portföljbolagen i Spiltan Småbolagsfond. 

Uppföljning av miljörelaterade och sociala egenskaper, data och databegränsningar 

Spiltan Småbolagsfond använder ett flertal externa hållbarhetsdataleverantörer och kompletterar datan från de externa leverantörerna med insamlad data direkt från portföljbolagen. Spiltan Fonder kontrollerar datan från de externa leverantörerna mot den data som inhämtats från portföljbolagen och i det fall datan differentierar kommer Spiltan Fonder att utgå från den restriktiva datan. Vid val av externa dataleverantörer bedöms faktorer som datakvalitet och metoder för kvalitetssäkring såväl som täckningsgrad. Spiltan Fonder har anlitat leverantörer med särskild kompetens avseende de hållbarhetsregelverk enligt vilka Spiltan Fonder är skyldiga att offentliggöra hållbarhetsinformation.  

Spiltan Fonder bedömer att det finns vissa begränsningar av den hållbarhetsdata som används vid analys av investeringar i Spiltan Småbolagsfond. Dessa databegränsningar beror på att de legala akter som har antagits till följd av Europeiska Kommissionens Den Gröna Given träder i kraft vid olika datum och till följd av detta är Spiltan Aktiefond Småbolagsfonds portföljbolag inte skyldiga att rapportera relevant hållbarhetsdata förrän tidigast år 2025. 

Artikel 26 - Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Spiltan Småbolagsfond kommer att ha en minimiandel om 10 % hållbara investeringar i sin portfölj. De hållbara investeringarna bidrar till miljömålet minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. 

Spiltan Småbolagsfond säkerställer att de hållbara investeringar som fonden gör inte orsakar betydande skada för några andra miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering genom att välja bort investeringar i verksamheter som bedöms ha stor negativ påverkan på miljön och det sociala utifrån särskilda hållbarhetsaspekter. Spiltan Småbolagsfond har fastställt ett antal exkluderingskriterier som innebär att Spiltan Fonder inte direktinvesterar i bolag vars verksamhet huvudsakligen omfattas av vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi eller fossila bränslen. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Vid indirekta innehav genom investeringar i investmentbolag eller bolag med investmentbolagsliknande karaktär som i sin tur gör placeringar i bolag med exponering mot ovan angivna produkter eller tjänster görs enskilda bedömningar så till vida exponeringen inte utgör en huvudsaklig inriktning för bolaget i vilket Spiltan Fonders direktinvestering sker.

Vid utvärdering av en potentiell investering identifieras och bedöms miljö-, sociala-, och styrningsaspekter. I den bedömningen ingår också utvärdering av eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbar utveckling. Spiltan Fonder använder PAI-indikatorerna för att göra kvalitativa och kvantitativa bedömningar av huruvida en investering orsakar betydande skada för något annat mål för hållbar investering. Nedan följer hur Spiltan Fonder beaktar PAI-indikatorerna:

Artikel 27 - Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Spiltan Småbolagsfond främjar de miljörelaterade egenskaperna: 

    minskad klimatpåverkan, och 

    ökad användning av förnyelsebar energi. 

Spiltan Småbolagsfond främjar de sociala egenskaperna: 

    goda arbetsförhållanden, och 

    mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet och mångfald.

Artikel 28 – Investeringsstrategi

Spiltan Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Fonden följer Spiltan Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och integrerar hållbarhetsrelaterade kriterier i förvaltningen som beskrivs närmare nedan. 

Innan investering 

ESG-screening och exkluderingar 

Spiltan Fonder bedömer att bolag som inte tar hänsyn till hållbarhet står inför stora risker som kan leda till direkt negativ finansiell påverkan, en försvagad marknadsposition och konkurrenskraft och därför eftersträvar Spiltan Fonder att sådana typer av bolag inte ska ingå i Spiltan Småbolagsfonds portfölj. För att välja bort dessa bolag genomför Spiltan Fonder en särskild screening-process som beskrivs nedan. 

Inför en investering genomför ansvarig förvaltare en screening av om det potentiella portföljbolaget efterlever Spiltan Fonders exkluderingskriterier som följer av Spiltan Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Exkluderingskriterierna innebär att Spiltan Fonder inte direktinvesterar i bolag vars verksamhet huvudsakligen omfattas av vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi eller fossila bränslen. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Vid indirekta innehav genom investeringar i investmentbolag eller bolag med investmentbolagsliknande karaktär som i sin tur gör placeringar i bolag med exponering mot ovan angivna produkter eller tjänster görs enskilda bedömningar så till vida exponeringen inte utgör en huvudsaklig inriktning för bolaget i vilket Spiltan Fonders direktinvestering sker.

Vidare kontrollerar ansvarig förvaltare inom ramen för ESG-screeningen huruvida portföljbolaget bedriver verksamhet i länder eller regioner som Spiltan Fonder bedömer vara förknippade med hög hållbarhetsrelaterad risk. Utöver detta kontrollerar även den ansvariga förvaltaren om portföljbolaget är exponerat mot övriga typer av hållbarhetsrelaterade risker som exempelvis om portföljbolaget tillhandahåller produkter eller tjänster i någon jurisdiktion där de är förbjudna. Slutligen hämtar den ansvarige förvaltaren in data om portföljbolaget genom internationella sanktionslistor och korruptionsindex (Corruption Perception Index). 

ESG-analys 

Spiltan Fonder vill investera i portföljbolag som har en ärlig ledning, en långsiktigt hållbar verksamhet och där affärsmodellen är begriplig. Inför en investering genomför ansvarig förvaltare därför en ESG-analys av det potentiella portföljbolaget för att identifiera hållbarhetsrelaterade möjligheter och utvecklingspotential med portföljbolaget. Den analysen beskrivs nedan: 

Inom ramen för ESG-analysen granskar ansvarig förvaltare portföljbolags hållbarhetsredovisning för att identifiera huruvida portföljbolaget har antagit hållbarhetsrelaterade mål och strategier för att bland annat minska dess klimatpåverkan och verka för goda arbetsvillkor som exempelvis jämställdhet. Den ansvarige förvaltaren dokumenterar relevanta kvalitativa mätvärden avseende hållbarhet och identifierar även sådana hållbarhetsrelaterade frågor som ska följas upp med portföljbolaget för att bedriva påverkansarbete.

Hållbara investeringar 

Spiltan Fonder har som målsättning att utveckla Spiltan Småbolagsfond i linje med Parisavtalet och de Globala Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (”SDG: er”). Spiltan Småbolagsfond eftersträvar därför att välja in sådana bolag i portföljen som har åtagit sig att reducera dess koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Målet utvärderas utifrån om det har validerats av extern part, exempelvis Science Based Target Initiative (”SBTi”) eller genom bevisade resultatminskningar i enlighet med målsättningen.

Under investering 

Kontinuerlig övervakning 

Spiltan Fonder följer löpande upp Spiltan Småbolags portföljbolag. Detta sker delvis genom den process för löpande övervakning som beskrivs nedan under frågan avseende policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten. Spiltan Fonder har en löpande och god dialog med portföljbolagen vilket medför att Spiltan Fonder kan övervaka eventuella händelser i portföljbolagen som skulle kunna medföra konsekvenser för fondens hållbarhetsstrategi. 

Påverkansarbete 

Spiltan Fonder bedriver påverkansarbete avseende hållbarhetsrelaterade frågor genom aktivt ägande i portföljbolagen. Spiltan Fonder följer upp portföljbolagen avseende de hållbarhetsrelaterade frågor den ansvarige förvaltaren har identifierat att det finns utvecklingspotential i genom ESG-analysen som har beskrivits ovan. 

Sälja av 

Om Spiltan Fonder upptäcker att ett portföljbolag brustit i utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete, inte lever upp till sina egna mål eller har haft ESG-relaterade incidenter, som kan ha orsakat betydande skada, ligger allvarlighetsgraden i händelsen till grund för uppföljning. Uppföljning kan ske genom aktivt påverkansarbete eller i värsta fall att portföljbolaget säljs av.

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

Spiltan Fonder har antagit en policy för att bedöma praxis för god styrning i fondens portföljbolag. Spiltan Fonders policy för att bedöma praxis för god styrning innefattar en skyldighet för Spiltan Fonder att granska att portföljbolaget har en sund förvaltningsstruktur och en sund relation till dess arbetstagare, vidare granskar Spiltan Fonder portföljbolagets ersättningsstrukturer till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. Därtill kontrollerar Spiltan Fonder att portföljbolagen ställer hållbarhetsrelaterade krav på sina leverantörsled, bedriver sin affärsverksamhet på ett etiskt och lagenligt vis vilket bland annat innefattar att proaktivt arbeta mot korruption och inrätta visselblåsarsystem. 

Inför en investering granskar ansvarig förvaltare huruvida portföljbolaget har antagit policys / interna regelverk alternativt har påbörjat ett arbete med ovanstående krav. Spiltan Fonder följer löpande upp portföljbolagens styrning. Detta sker bland annat genom inhämtandet av hållbarhetsdata genom externa dataleverantörer och genom alertsystem som screenar bolag mot över 55 000 nyhetskällor avseende ESG-relaterade incidenter.

Artikel 29 - Andel av investeringar

Artikel 30 - Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Spiltan Fonder har både interna och externa kontrollmekanismer för att löpande övervaka de främjandeegenskaper fonden avser att uppnå. Inför investering genomför ansvarig förvaltare en kontroll av att portföljbolaget efterlever de hållbarhetskriterier som beskrivs ovan under avsnittet kring Spiltan Småbolagsfonds investeringsstrategi. En obligatorisk bedömning av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter avseende nya investeringar ska ingå i allt slutligt investeringsmaterial som presenteras för Spiltan Fonders Investeringsråd. I Spiltan Fonders Investeringsråd som är det högsta beslutsfattande organet ingår investeringsansvarig, ansvarig för aktieförvaltningen, ansvarig för ränteförvaltningen och hållbarhetsansvarig. Hållbarhetsansvarig på Spiltan Fonder har som syfte att företräda och beivra att Spiltan Fonder efterlever de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden har åtagit sig att bidra till. Portföljbolagens hållbarhetsarbete följs upp inom Spiltan Fonders Bolagsråd med ansvariga förvaltare.

Vidare har Spiltan Fonder också externa kontrollmekanismer genom andra och tredje försvarslinjens kontrollmekanismer vilka är funktion för riskhantering, funktion för regelefterlevnad och funktion för internrevision som kommer att granska och kontrollera Spiltan Fonders efterlevnad av den hållbarhetsinformation som lämnas för Spiltan Småbolagsfond.

Artikel 31 – Metoder

Spiltan Småbolagsfond mäter uppnåendet av fondens främjandeegenskaper genom följande hållbarhetsindikatorer: 

    utsläpp av växthusgaser (totala scope 1,2 och 3) 

    investeringsobjektets växthusgasintensitet 

    andel av förnyelsebar energiförbrukning och energiproduktion

    företag med processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

    jämnare könsfördelning i styrelserna 

    investeringar i företag med strategier för förebyggande av arbetsolyckor

    företag med mekanismer för klagomålshantering i samband med personalfrågor

Artikel 32 - Datakällor och databehandling

Spiltan Småbolagsfond använder ett flertal externa hållbarhetsdataleverantörer och kompletterar datan från de externa leverantörerna med insamlad data direkt från portföljbolagen. Spiltan Fonder kontrollerar datan från de externa leverantörerna mot den data som inhämtats från portföljbolagen och i det fall datan differentierar kommer Spiltan Fonder att utgå från den restriktiva datan. Leverantörens data jämförs således alltid med den kunskap som Spiltan Fonders förvaltare och analytiker har om portföljbolaget i fråga. Den hållbarhetsdata som hämtas in direkt från portföljbolagen har rapporterats i enlighet med särskilda hållbarhetsredovisningsstandarder såsom Global Reporting Initiative (GRI), Globala Hållbarhetsmålen (SDG) och Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Spiltan Fonder har samlat in hållbarhetsdata från portföljbolagen under ett par år vilket också gör det möjligt för Spiltan Fonder att göra en rimlighetsbedömning av den hållbarhetsdata som har samlats in mot tidigare referensperioder. 

Spiltan Fonder använder också data från externa leverantörer som ett verktyg för uppföljning av portföljbolagen. Data används exempelvis för att utreda huruvida något portföljbolag har orsakat betydande skada för annat mål för hållbar investering samt huruvida portföljbolagen uppfyller god styrning. 

Vid val av externa dataleverantörer bedöms faktorer som datakvalitet och metoder för kvalitetssäkring såväl som täckningsgrad. Spiltan Fonder har anlitat leverantörer med särskild kompetens avseende de hållbarhetsregelverk enligt vilka Spiltan Fonder är skyldiga att offentliggöra hållbarhetsinformation. Vidare bedömer Spiltan Fonder att de externa leverantörer som har anlitats har robusta metoder för att kvalitetssäkra den hållbarhetsdata som har inhämtats även om det finns viss utvecklingspotential. 

Behandling av data varierar mellan olika mätetal och för olika fonder. Spiltan Fonder har exempelvis valt att inte redovisa estimerad data för andel taxonomiförenlighet i fonderna då Spiltan Fonder bedömer att det inte går att redovisa tillförlitlig data avseende taxonomiförenlighet förrän portföljbolagen har börjat att rapportera i vilken utsträckning deras ekonomiska verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Det kan dock komma att användas viss estimerad data för Spiltan Småbolagsfond avseende framför allt på det sätt Spiltan Småbolagsfond beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Artikel 33 - Begränsningar för metoder och data

Spiltan Fonder bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den data som har samlats in mot bakgrund av bristen på relevant hållbarhetsdata för att rapportera i enlighet med förordning 2019/2088/EU (Disclosureförordningen) och tillämpliga delegerade akter. Implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive och redovisningsstandarder från European Financial Reporting Advisory Group är nödvändig för att kunna lämna information om tillförlitliga kvantitativa indikatorer. Dessa regelverk träffar dessutom endast företag med hemvist inom EU/EES varför det också framgent kan komma att finnas brist på data från företag med hemvist utanför EU/EES. 

Spiltan Fonder bedömer därtill att det finns vissa begränsningar av verifiering av den data som har samlats in då det i dagsläget varken finns gemensamma redovisningsstandarder för hållbarhetsredovisning eller krav om att hållbarhetsdatan ska granskas av tredjepart. 

Det kan även förekomma eftersläpning av data, vilket medför att den information som Spiltan Fonder baserar bedömningarna på kan ha förändrats.

Spiltan Fonder har vidtagit best effort-åtgärder för att inhämta relevant och tillförlitlig hållbarhetsdata genom att använda betrodda tredjepartsleverantörer för hållbarhetsdata och kontrollera denna datan mot den data som har samlats in direkt från portföljbolagen själva.  

Spiltan Småbolagsfond främjar sådana miljörelaterade och sociala egenskaper som Spiltan Fonder har god datakvalitet och täckning för. Av denna anledning bedömer Spiltan Fonder att Spiltan Småbolagsfonds främjandeegenskaper inte påverkas av ovan angivna databegränsningar. 

Artikel 34 – Due-diligence

Fonden arbetar löpande med att säkerställa att hållbarhet är väl integrerat i alla delar av investeringsprocessen. 

Det är fondens förvaltare som är ansvariga för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen med stöd av Spiltan Fonders hållbarhetsteam. Samtliga anställda inom förvaltningen har ett ansvar att beakta hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter utifrån sina roller och säkerställa hanteringen och dokumentationen av dessa inom ramen för sitt arbete.

Artikel 35 - Principer för aktieägarengagemang 

Spiltan Småbolagsfond följer Spiltan Fonders riktlinjer för aktieägarengagemang och användande av rösträtter. Spiltan Fonder har en god och löpande dialog med portföljbolagen och följer på detta sätt upp utvecklingen i olika hållbarhetsrelaterade frågor med portföljbolagets styrelse och ledning.  Spiltan Småbolagsfonds förvaltare analyserar hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner framför allt med fokus på att begränsa eventuella hållbarhetsrisker och utveckla potentiella hållbarhetsrelaterade möjligheter. Spiltan Fonder är av uppfattningen att det genererade värdet av portföljbolagens bra och robusta hållbarhetsstrategi kommer att realiseras och synliggöras i avkastningen till Spiltan Småbolagsfonds kunder.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies