iStock-639006042
23 Feb

När vi väljer ut bolag till våra fondportföljer följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav. Genom denna process sorteras de bolag fram som vi får och vill investera i – de bolag vi kallar Spiltanbolag.

Hur vi väljer bolag till våra fonder

Vår investeringsprocess
Vägen fram till en investering i våra fonder, såväl aktie-som räntefonder, består av fem steg - Spiltanmetoden. Det är ett tydligt sätt för alla att se hur vi arbetar för att säkerställa att vi endast investerar i bolag som möter våra krav. Spiltanmetoden är vår utfästelse till våra fondandelsägare att vi endast investerar i Spiltanbolag.

I steg ett sorterar vi bort och exkluderar bolag vars verksamhet i sin helhet omfattar: vapen, spel (gambling), alkohol, tobak, cannabis, pornografi och fossila bränslen. I steg två sorterar vi bort bolag där det helt enkelt är för svårt och osäkert att göra en välgrundad analys av bolagets förutsättningar att bli en långsiktig bra investering. Exempelvis förhoppningsbolag inom prospektering och forskning, renodlade utbuds- och efterfrågebolag samt bolag som inte kan påvisa en uthållig affärsmodell.

När vi kommer till steg tre återstår de bolag vi får investera i, bolag inom vår investeringsram. Här görs djupanalys av utvalda bolag och vi undersöker på djupet om det är bolag vi vill investera i och äga långsiktigt. I analysen går vi noggrant igenom vår checklista där vi med hjälp av åtta kriterier säkerställer att bolaget är en bra och långsiktigt hållbar investering. Ett Spiltanbolag måste uppfylla dessa kriterier på ett tillfredsställande sätt. Under bolagsanalysen för vi också dialog med bolagen och dess ledning och gör även företagsbesök när det är möjligt. Utöver egen analys tar vi även del av externa analyser. Då vi alla verkar i ett snabbt och föränderligt landskap är det även viktigt att ha en bred omvärldsbevakning. Allt för att minska risken för framtida negativa överraskningar.

Om bolaget tar sig vidare i processen, till steg fyra, gör vi en extra djupdykning kring affärsmodellen och hållbarhetsriskerna vilka är helt avgörande för om bolaget ska kvalificerar sig som ett Spiltanbolag.

Sista steget, steg fem - för att förvaltaren ska kunna investera i ett bolag måste Spiltan Fonders investeringsråd ge klartecken. Rådet består av investeringsansvarig, aktie- och ränteansvarig samt hållbarhetsansvarig. Detta är vår slutgiltiga kontroll mot samtliga steg i processen. När ett bolag väl tagits in i en portfölj är det därefter ett löpande uppföljningsarbete att säkerställa att bolaget även fortsatt klarar kraven för att ingå i våra fonder.

Undvika misstag
Avslutningsvis, när det pratas investeringar är det ofta fullt fokus på att hitta vinnarna men över tid har det visat sig minst lika viktigt att undvika fel bolag. Genom Spiltan Fonders investeringsfilosofi, en tydlig investeringsprocess samt ett ramverk för vilka bolag som är Spiltanbolag, har vi goda förutsättningar att undvika de stora misstagen. Med Spiltanmetoden undviker vi helt enkelt att investera i bolag som är verksamma inom branscher som inte är långsiktigt hållbara och där förutsättningarna är osäkra och oförutsägbara, och investerar istället bara i bolag som uppfyller våra krav, Spiltanbolag.Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 13 Jul

    Spiltan Aktiefond Stabil rekommenderad av Placera.nu

    Spiltan Aktiefond Stabil tas in som köpvärd fond i juli av Placera.nu.

  • NYHET 06 Jul

    Halvårsrapport 2021

    Nu finns vår halvårsrapport för 2021 tillgänglig. Registrera dig för kostnadsfri prenumeration på vårt nyhetsbrev under fliken Nyheter ovan.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: