gräs himmel

Spartips

Det viktigaste spartipset vi på Spiltan Fonder har är att komma igång. Även om du inte har intresse för sparande och placeringar eller om du inte tycker att du har tid att leta och utvärdera fonder finns enkla sätt att spara smart.

Tänk dig att du sparar 500 kr i månaden i tio år med en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent. Du har efter tio år satt in 60 000 kr, men ditt sparande är värt 88 701 kr, cirka 48 procent mer än du satt in. Räknar vi med 8 procent per år, börsens historiska genomsnitt senaste 20 åren, blir värdet efter tio år 93 873 kr. 

Det behöver inte vara svårt och krångligt, starta ett månadssparande så har du kommit en bra bit på väg. Du får dessutom hjälp av vad Albert Einstein kallade världens åttonde underverk, nämligen ränta-på-ränta-effekten.

Det finns ingen garanti för framtida avkastning i fonder och de exempel och antaganden vi gör baseras på hur det sett ut historiskt.

Nedan ger vi generell information om sparande. Informationen ska inte betraktas som rådgivning eftersom vi inte tar hänsyn till dina individuella behov eller ekonomiska förutsättningar. 

Spiltan Fonder arbetar inte med finansiell rådgivning.

 • Spara i fonder

  Fonder har många fördelar, bland annat kan du med små belopp få en stor spridning mellan många värdepapper och på så sätt minska risken. Värdepappren i fonden väljs ut av professionella förvaltare som arbetar för att skapa så hög avkastning som möjligt givet fondens inriktning och riskprofil.

  Det finns olika typer av fonder och för ett sparande anpassat för dina egna behov behövs ofta flera kategorier av fonder för en bra balans. Aktie- och räntefonder räcker gott och väl. Hur mycket aktiefonder du väljer att ha beror på din riskbenägenhet och hur länge du tänkt spara. En allmän tumregel är att ha din ålder minus tio år, som andel, i räntor. Detta innebär att om du är 30 år kan du ha fördelningen 20 procent räntefonder och 80 procent aktiefonder. 

 • Sätt upp sparmål

  Det är viktigt för många av oss att spara för att jämna ut ekonomin genom livet. När du ska spara är det bra att sätta upp konkreta mål för att kunna spara smart.

  Sparmålet kan exempelvis vara buffertkapital för oväntade utgifter, pension, körkort, resor, bostad, och personliga intressen och det kan vara svårt att få till utan planering.

  För ett balanserat sparande vill du komma fram till en lagom fördelning mellan räntor och aktier anpassat efter när du behöver pengarna och vilken inställning du har till risk.

  För att få ordning på sparandet behöver du fråga dig:

  • Vad behöver jag spara till?
  • När ska jag använda pengarna?
  • Hur mycket risk är jag beredd att ta?

  Anpassat efter din sparhorisont och riskbenägenhet kan du nu välja lämpliga fonder.

 • Välj fonder efter sparhorisont och riskbenägenhet

  För långsiktigt sparande på fem år eller mer brukar det rekommenderas att du sparar i aktiefonder för att öka chansen till god avkastning. Helt enkelt för att det sett ut så historiskt. Det är ovanligt att sparande i aktiefonder gett negativ avkastning på fem år och ännu mer ovanligt på tio år. För att minska risken i aktie- och aktiefondssparande bör vi sprida sparandet över olika regioner och branscher, och av den anledningen är det en bra idé att ha fler än en fond.

  För sparande på medellång sikt, 3–5 år, brukar rekommendationen hamna mitt emellan aktiefonder och korta räntefonder eller bankkonto. Obligationer och räntor är förknippat med lägre risk och värdet på sparande i räntor varierar normalt inte lika mycket som sparande i aktier. Det finns olika typer av räntepapper som lämpar sig för sparande på olika lång sikt. Korta räntepapper med löptider på mindre än ett år för kortsiktigt sparande och långa räntepapper, med löptider längre än ett år, för sparande på längre sikt. Så skapas avkastningen i räntefonder.

  Kom ihåg att du också ska känna dig bekväm med den risk de olika alternativen innebär och att ovan nämnda rekommendationer är generella. Inställning till risk är individuell och det är viktigt att du tänker över din sparstrategi i förväg så att du inte överraskas av svängningar och fattar irrationella beslut.

  För buffertsparande och sparande på kort sikt, 1–2 år, lämpar sig fonder med lägre risk såsom korta räntefonder. Se till att spara ihop till en buffert på en eller ett par månadslöner innan du börjar spara i mer riskfyllda alternativ. Fonder innebär alltid en risk och kan inte likställas med ett bankkonto.

  Läs mer under Risk.

 • Månadsspara

  Genom att vid ett enda tillfälle lägga upp ett månadssparande har du gjort dig själv en långsiktigt stor tjänst. Sparandet sköter sig självt genom att pengar dras från ditt konto automatiskt varje månad och placeras i fonder som kan få pengarna att växa. Du får stor hjälp av den så kallade ränta-på-ränta-effekten som gör att du inte bara får avkastning på de pengar du satt in utan även på den avkastning som genereras successivt.

  Ett månadssparande i 20 år med genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent (börsens genomsnittliga årliga avkastning är 8 procent senaste 20 åren): 

  • 100 kr i månaden, 7% avkastning per år i 20 år ger ett sparkapital på 52 397 kronor
  • 500 kr i månaden, 7% avkastning per år i 20 år ger ett sparkapital på 261 983 kronor
  • 1000 kr i månaden, 7% avkastning per år i 20 år ger ett sparkapital på 523 965 kronor

  Att månadsspara är ett bra sätt att sprida risk över tid. Du köper för mindre summor vid många olika tillfällen till många olika kurser i stället för att göra större insättningar vid enstaka tillfällen med risk för att sätta in pengarna vid ett ofördelaktigt tillfälle. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för våra månadssparare visar att månadssparande ofta är en mycket bra strategi.

  Det bästa med månadssparande är att det faktiskt blir av!

 • Risk

  Förhållandet mellan risk och avkastning är viktigt att känna till. Med chans till högre avkastning följer högre risk. Risk mäts som variationer av värdet på din fond över tid.

  Genom att sprida ditt sparande över flera olika kategorier av fonder, exempelvis aktiefonder och räntefonder, och över flera regioner och branscher kan du dämpa variationerna av värdeförändringarna och därmed risken. Ofta har vi sparande i våra bostäder om vi äger dem och vi kan även ha andra värdefulla tillgångar som bör räknas in i ditt totala sparande.

  Du kan också sänka risken genom att sprida dina köp över tid. Ett månadssparande är ett väldigt bra och enkelt sätt att sprida dina köp jämnt över tid. I dåliga tider får du fler andelar för ditt sparbelopp och i tider då börsen är högre värderad får du färre. Det har visat sig att de som månadssparar ofta har en lägre genomsnittlig kostnad för sina fondandelar än de som köper vid enstaka tillfällen.

  Svängningarna på börsen kan tidvis vara kraftiga och det kan kännas jobbigt att se sina sparpengar gå upp och ner i värde. Att agera lugnt och systematiskt har belönat sparare över tid.  

  När du väljer fonder bör du tänka på att rekommenderad sparhorisont ökar med risken förknippad med fonden. Därför bör du vara mer långsiktig när du sparar i aktiefonder jämfört med räntefonder. Rekommendationen är en sparhorisont på minst fem år för sparande i aktiefonder. Generellt gäller att ju längre sparhorisont du har desto mer risk tål du på väg mot sparmålet. 

  Läs alltid fondens faktablad, så kallat KIID, där fondens inriktning och risk framgår. Risken illustreras i en sjugradig skala som är gemensam inom EU. Fonder med risk 1-3 har låg risk, 4-5 har medelhög risk och 6-7 är fonder med hög risk. Risken är beräknad på fondens historik. 

  Tänk på att inte ta risk innebär en risk för utebliven avkastning vilket ger mycket stor effekt på långsiktigt sparande. Det vi strävar efter är alltså att ta risk på ett medvetet och systematiskt sätt.


 • Kom ihåg att börsen inte alltid stiger

  Tillfälliga nedgångar på börsen är inte speciellt roliga men de kommer. Som långsiktig fondsparare bör du inte bli alltför orolig. I andra sammanhang handlar vi gärna när priser sjunker men när det kommer till börsen agerar vi annorlunda och fattar ofta förhastade beslut för att vi är rädda att förlora våra sparpengar. Panikförsäljningar kan få stora konsekvenser för ditt slutliga sparresultat. Vi rekommenderar inte att du försöker tajma marknaden då det visat sig vara en alltför svår strategi. Glöm inte att tiden är din bästa vän som fondsparare.

  Det är lättare att hantera oförutsedda händelser och stora börssvängningar om du gjort ett medvetet val av fonder och har tydliga sparmål. Ju mer påläst du är desto lättare kan du hantera börsens svängningar. Kanske är det till och med en bra möjlighet att köpa mer.

  När vi på Spiltan Fonder gör investeringar till våra fonder gör vi ett mycket noggrant urval och detaljerad analys innan vi fattar beslut. God kunskap om varje enskilt bolag hjälper oss att hantera marknadens tvära kast. Ibland händer något som påverkar hela marknaden och ibland är det bolagsspecifika händelser som påverkar aktiekursen. Oavsett vad undviker vi att fatta överilade beslut. Börsen präglas ofta av psykologi och flockbeteende som förstärker både upp- och nedgångar utan att de fundamentala förutsättningarna i bolagen ändrats. Vi tror att det är bolagens verkliga värde som kommer att avgöra aktiepriset på lång sikt och då behöver vi inte vara så upptagna av att parera svängningar på vägen. Läs mer om vårt tydliga bolagsfokus och vår investeringsfilosofi

 • Spara i investmentbolag

  Investmentbolag har som affärsidé att äga andra bolag. Bolagen kan vara både noterade och onoterade och ofta äger investmentbolagen tillräckligt mycket för att kunna påverka bolagen. Genom sitt ägarinflytande kan investmentbolagen påverka de underliggande bolagen och driva dem i önskad riktning. Detta engagemang är ofta mycket långsiktigt och syftet är att över tid förädla och utveckla de värden som finns i de ägda bolagen vilket i sin tur påverkar värdet på investmentbolaget positivt.  

  Enkelt uttryckt kan man säga att investmentbolagets värde, substansvärdet, är summan av alla de underliggande bolagens värden. Ibland har investmentbolagen en lägre värdering än summan av de enskilda innehaven och då brukar man tala om att investmentbolaget handlas till rabatt. I motsats till detta kan också värdet vara högre och då handlas investmentbolaget med premie.

  Genom att investera i investmentbolag får du tillgång till professionella investerare som allokerar kapital till utvalda bolag som de sedan kan arbeta aktivt med att förädla. Ett investmentbolag blir lite som en fond. Med flera investmentbolag får du stor spridning på många underliggande bolag.

  Spiltan Fonder erbjuder två passivt förvaltade investmentbolagsfonder med låga avgifter. Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en specialfond med svenska innehav, och Spiltan Globalfond Investmentbolag med utländska innehav.

 • ISK eller traditionell fonddepå

  Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som beskattas annorlunda mot vanligt fondkonto. I ISK beräknas en schablonintäkt på kontots värde. Värdet beräknas som ett genomsnitt under året. Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten oavsett om värdet på sparandet ökar eller minskar men du betalar inte någon skatt på realiserade vinster som i ett vanligt fondkonto beskattas med 30 procent.

  Schablonintäkten beräknas utifrån statslåneräntan per den 30 november föregående år plus en procentenhet.

  För sparande i ISK lämpar sig fonder bäst där den förväntade avkastningen är relativt hög, som exempelvis aktiefonder. Fonder där avkastningen inte förväntas bli så hög, som de flesta räntefonder, är bättre att ha på ett vanligt fondkonto.

  Du behöver inte deklarera affärer som görs i ISK. Vill du flytta befintligt traditionellt sparande till en ISK-depå måste du först sälja andelarna för att sedan köpa i din ISK-depå. Detta utlöser eventuellt reavinstskatt. För mer information hänvisar vi till Skatteverket.

 • Aktieutdelningar återinvesteras i fonderna

  När det är dags för aktieutdelning får aktieägaren summan insatt på sitt konto. Många väljer då att återinvestera utdelningen i nya aktier. När aktien ägs av en fond hamnar utdelningen på fondens konto och det är upp till fondförvaltaren att bestämma om pengarna ska användas till att återinvestera dem i samma aktie eller i någon annan aktie. Alla aktieutdelningar som betalas ut till fonden stannar alltså i fonden. 

  Aktiefonders utveckling jämförs därför med ett index som inkluderar utdelningar för att det ska bli en rättvisande jämförelse.

 • Avgifter

  Fondavgiften varierar beroende på vad det är för typ av fond. Aktiefonder har i regel högre avgift än räntefonder och aktivt förvaltade fonder har högre avgifter än indexfonder och andra passivt förvaltade fonder.

  Viktigt att komma ihåg är att förvaltningsavgiften alltid är borträknad när avkastningssiffror redovisas. Förvaltningsavgiften beräknas med 1/365-del varje dag och dras av när kursen, det vill säga priset för en fondandel, sätts för dagen.

  Fondens totala kostnader består av förvaltningsavgiften som är den förutbestämda procentuella avgiften i fonden, samt transaktionsavgift som är fondbolagets kostnader för handel av värdepapper.

  Spiltan Fonder har inga köp- eller säljavgifter eller några prestationsbaserade avgifter.

Visa fler

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Rapporter och dokument

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies